باتبریک به کلیه موسسین مخصوصا به شورای محترم موسسین مرکزی که با جلسات مختلف نامه نگاری های گوناگون ومقاومت های زیاد واستدلال های منطقی ومحکم توانستندثابت کنندکه مدیرموظف باحق مدیریت وافزایش رشته ها کارودانش (البته ماهنوزهم محدودیت رشته ها را با عدالت آموزشی سازگارنمی دانیم) واصلاح بعضی ازموارد آئین نامه مدارس راه دور بر منطقی شدن آنها و همچنین برگشت امتحانات به مدارس راه دور که در شروع این گردهمایی سرکارخانم مهندس گرد معاونت محترم وزیرآموزش وپرورش پیام خوشحال کننده خودراچنین بیان فرمودند:

((درشورای عالی آموزش وپرورش مصوب گردیدکه امتحانات پایان هرترم درخود مدارس راه دوری که از100 نفردانش آموز بیشتر دارند و مدیر موظف از اداره گرفته اند برگزارمی شود))

 

لینک خبر: http://remoteschools.ir/index.php?newsid=55